Pravidla Vánoční kampaně

1.     Pořadatel

Pořadatelem Vánoční kampaně (dále jen „kampaň“) je 

Czech Nutrition s.r.o., IČO 04242599, se sídlem 

Hády 1098/5a, Maloměřice, 614 00 Brno. (dále jen „Pořadatel“). Ve věci této kampaně je možné Pořadatele kontaktovat na emailové adrese info@czechvirus.cz

2.     Trvání kampaně

Kampaň probíhá od 1. října 2022 0:00 do 24. prosince 2022 23:59. Pořadatel není povinen přijmout do kampaně žádné účastníky mimo dobu trvání kampaně.

3.     Podmínky účasti

Účastníkem kampaně může být každá fyzická osoba starší 18 let (dále jen „Účastník“). U Účastníka mladšího 18-ti let je účast na kampani možná pouze s výslovným souhlasem jeho zákonného zástupce, který jsou povinny na žádost Pořadateli doložit.

Účastenství na kampani vzniká přihlášením do webové aplikace na adrese www.nasypanevanoce.cz prostřednictvím ID objednávky, provedené na e-shopu www.czechvirus.cz v době trvání kampaně, a e-mailové adresy uvedené v téže objednávce. Pod touto e-mailovou adresou Účastník v kampani vystupuje (dále jen „účet kampaně“).

4.     Vyloučené osoby

Z kampaně jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5.     Počet účtů kampaně

Každý Účastník se může kampaně účastnit prostřednictvím pouze jednoho účtu kampaně. Účastnil-li by Účastník pod více účty, Pořadatel má právo jej z kampaně okamžitě a bez náhrady vyloučit, případně zvolit pouze jeden účet kampaně, který do kampaně zařadí. Účastník může v rámci kampaně použít více ID objednávek pro získání více kreditů.

6.      Princip kampaně

a)     Úkolem Účastníků kampaně je nejprve provést objednávku na e-shopu www.czechvirus.cz v době trvání kampaně. Objednávky provedené mimo dobu trvání kampaně nebudou do kampaně zahrnuty.

b)    Celková výše objednávky v korunách českých, včetně DPH, je přepočtena na kampaňové kredity (dále jen „Kredity“), a to následujícím výpočtem:

 

Počet kreditů = celková výše objednávky v Kč vč. DPH / 500 

Výsledná hodnota se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů.

 

Příkladmý výpočet při hodnotě objednávky 1859 Kč vč. DPH:

Počet kreditů = 1859 Kč / 500 = 3,718 => 3 kredity

 

c)     Kredity jsou přirazeny k účtu kampaně.

d)    Účastník může po přihlášení využít Kredity pro otevíraní datovaných políček umístěných na adrese www.nasypanevanoce.cz.

e)    1 Kredit opravňuje Účastníka otevřít právě jedno datované políčko, a to pouze v době trvání kampaně. Nevyužité kredity propadají ve prospěch Pořadatele bez náhrady vůči Účastníkovi.

f)      Maximální počet Kreditů, které může Účastník získat, je právě 24 kreditů.

7.     Průběh kampaně

Kampaň probíhá od 1. října 2022 0:00 do 24. prosince 2022 23:59. a spočívá v otvíraní datovaných políček.

8.     Ceny

Otevřením datovaného políčka získá Účastník nárok na převzetí ceny, a to způsobem obvyklým, definované datovaným políčkem.

Bližší specifikace a výběr jednotlivých cen, včetně barvy, provedení nebo typu, záleží plně na Pořadateli.

9.      Oznámení o nároku na převzetí ceny

Účastníkovi bude nárok na převzetí ceny oznámen na e-mailovou adresu použitou při přihlášení do kampaně, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů od vzniku nároku na převzetí ceny.

10.   Převzetí ceny

Účastník obdrží na e-mailovou adresu použitou při přihlášení do kampaně unikátní kód ceny, který následně musí zadat v nákupním košíku při své příští objednávce v e-shopu www.czechvirus.cz. Unikátní kód ceny je vázán na e-mailouvou adresu Účastníka použitou při přihlášení do kampaně a není jej možné využít pod jiným účtem Účastníka. Pokud účastník unikátní kód ceny nevyužije do 31. 1. 2023 23:59, není Pořadatel povinen cenu předat a cena tak propadá.

11.  Uplatnění ceny

Všechny ceny, které Účastník prostřednictvím webové aplikace na adrese www.nasypanevanoce.cz získá, je možné uplatnit nejdříve při následujícím nákupu Účastníka na e-shopu www.czechvirus.cz. Uplatnění ceny jiným způsobem se vylučuje.

12. Náklady na doručení

Náklady spojené se zasláním ceny nese Účastník formou dopravy při následujícím nákupu na e-shopu www.czechvirus.cz.

13. Termín doručení ceny

Pořadatel cenu Účastníkovi odešle spolu s následující objednávkou Účastníka na e-shopu www.czechvirus.cz.

14. Další ustanovení

Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, příspěvek, přímo se týkající kampaně, a město bydliště Účastníka na svém profilu na sociální síti. Na poskytnutí ceny není právní nárok, cenu není možné vymáhat soudně a ekvivalent ceny nelze vyplatit v penězích, stejně jako není možné požadovat jiné náhradní plnění. Právo na vydání ceny není možno zcizit. Cena je osvobozena od daně z příjmů dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

15. Souhlas Účastníka se zpracováním osobních údajů

Přihlášením se do kampaně dle čl. III. těchto Pravidel Účastník souhlasí a se zpracováním a správou svých osobních údajů Pořadatelem, a to pro tyto údaje: Jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování. 

Pořadatel bude údaje užívat pro účely organizace kampaně, zejména za účelem vyhodnocení kampaně, oznámení ceny a/nebo vyhlášení výsledků, jakož i pro marketingové účely Pořadatele. Souhlas se uděluje na dobu 1 roku od ukončení kampaně. Účastník bere na vědomí, že zpracovávání údajů může probíhat strojově. Svůj souhlas může kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu sídla Pořadatele. Pokud však svůj souhlas odvolá před vypořádáním ceny (tedy předáním dle čl. IV), platí, že Účastník nesplnil podmínky kampaně. Práva a povinnosti Účastníka a Pořadatele ve zbytku upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

16. Propadnutí ceny

Nesplní-li Účastník jakoukoliv podmínku či povinnost, kterou mu ukládají tyto Podmínky kampaně, propadá jeho cena ve prospěch Pořadatele, pokud Pořadatel nerozhodne jinak nebo pokud Podmínky kampaně neupravují porušení podmínky či povinnosti odlišně.

17. Omezení odpovědnosti

Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické závady v průběhu kampaně ani po jejím ukončení.

18. Výklad Podmínek kampaně

Pořadatel vydává závazný výklad těchto pravidel, stejně jako výlučně rozhoduje o jakýchkoliv sporech, námitkách či reklamacích.

19. Změna Podmínek kampaně a zrušení kampaně

Zkrácení, prodloužení a zrušení kampaně či změna podmínek kampaně je výlučně na vůli Pořadatele. O změně Podmínek kampaně musí Pořadatel informovat na Stránce kampaně. V oznámení je Pořadatel povinen odkázat na nové znění Podmínek kampaně.

20. Volba práva

Veškeré právní vztahy mezi Pořadatelem a Účastníky a ostatními osobami se vztahem k této kampaně se řídí právním řádem České republiky.

21. Platnost a účinnost

Kampaň nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Tyto kampaňové podmínky jsou platné a účinné od 1. 10. 2022.